പുതിയ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ സൈഡ് ബാറില്‍STEP 1

ആദ്യമായി LOGIN ചെയ്യുക. പിന്നീട് BLOGGER DASHBORD പിന്നെ GO LAYOUT
വീണ്ടും AD A GADGET എന്നീ ക്രമത്തില്‍ പോവുക.
STEP 2

തുടര്‍ന്നുവരുന്ന വിന്‍ഡോ സ്ക്രോള്‍ചെയ്യുക AD A HTML/JAVA SCRIPT സെലക്റ്റ്‌ ചെയ്യുക 

STEP 3

അതില്‍ താഴെയുള്ള HTML CODE, COPY PASTE ചെയ്യുക.


<script style=text/javascript src="http://helplogger.googlecode.com/svn/trunk/recent comments widget.js"></script><script style=text/javascript >var a_rc=5;var m_rc=false;var n_rc=true;var o_rc=100;</script><script src=http://your-blog-name.blogspot.com/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=showrecentcomments ></script><span id=rcw-cr><a href=http://helplogger.blogspot.com/2012/03/recent-comments-widget-for-blogger.html>Recent Comments Widget</a></span><style type=text/css> .rcw-comments a {text-transform: capitalize;} .rcw-comments {border-bottom: 1px dotted; padding-top: 7px!important; padding-bottom: 7px!important;} #rcw-cr {font-family: Arial,Tahoma;font-size:9px;padding-top:7px;display:block;} </style>
STEP 4

ചുവപ്പു നിറത്തിലുള്ള ഭാഗം മാറ്റി നിങ്ങളുടെ BLOG ADDRESS ചേര്‍ക്കുക
http://your-blog-name.blogspot.com


STEP 5

വിഡ്ജറ്റ് SAVE ചെയ്യുക(മുകളിലുള്ള കോഡ്‌ തന്നെയാണ് ഇത്)

<script style=text/javascript src="http://helplogger.googlecode.com/svn/trunk/recent comments widget.js"></script><script style=text/javascript >var a_rc=5;var m_rc=false;var n_rc=true;var o_rc=100;</script><script src=http://your blog address/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=showrecentcomments ></script><span id=rcw-cr><a href=http://helplogger.blogspot.com/2012/03/recent-comments-widget-for-blogger.html>Recent Comments Widget</a></span><style type=text/css> .rcw-comments a {text-transform: capitalize;} .rcw-comments {border-bottom: 1px dotted; padding-top: 7px!important; padding-bottom: 7px!important;} #rcw-cr {font-family: Arial,Tahoma;font-size:9px;padding-top:7px;display:block;} </style>

1 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍) :

Anonymous said... 28/8/17 4:28 PM
നല്ല ഐഡിയ.നന്ദി

Post a Comment

Cancel Reply