റിസ്സ - 5

�s

ഒ ടുവിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിനുള്ള ദിവസം വന്നെത്തി. പാക്കിസ്ഥാനി നവാസ് എന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇറക്കി പുല്ല് വിൽക്കാനായി പോ...

റിസ ( നാല് )

�s

നേ രം വെളുത്തു വരുന്നതേയുള്ളൂ. ഇരുൾ വാരിപ്പുതച്ച നഖീലിന്റെ നിഴൽക്കീറുകൾ പുലർക്കാറ്റിലാടി അറബി സാലത്തിന്റെ നരച്ച മുഖം പാതിയും ...

റിസ (3)

�s

അ യിലത്തലക്ക് വേണ്ടി കടിപിടികൂടുന്ന കാക്കയേയും പൂച്ചയേയും പോലെ ഒരു വിസയുണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ പറന്നെത്തുന്ന മലയാളികൾക്കിടയിൽ അർബാബ് മുഹമ്മദലി...